ກິດຈະກຳຂອງ CCL

ເດືອນພະຈິກ 6, 2019 - 6:30 pm

CONFERENCE : le culte des esprits

ເດືອນທັນວາ 4, 2019 - 6:00 pm

CONFERENCE : Ecotourisme à Luang Namtha

ເດືອນພຶດສະພາ 5, 2021 - 12:00 am

CONFERENCE: La botanique indochinoise