ກິດຈະກຳຂອງ CCL

ເດືອນທັນວາ 6, 2022 - 6:30 pm

le thé, de la forêt à la tasse

ເດືອນຕຸລາ 5, 2022 - 6:30 pm

LAOS : histoire et mémoire chez les populations montagnardes

ເດືອນມັງກອນ 12, 2022 - 6:30 pm

Le Lao Issara, histoire du mouvement d'indépendance nationale lao

Fondateurs
Barrage Nam Tha
ເດືອນກຸມພາ 7, 2018 - 6:30 pm

Conférence: Intégration régionale, inter-connectivité et politique énergétique

ເດືອນກັນຍາ 23, 2014 - 6:30 pm

Conférence: le point sur l'économie laotienne en 2014

Cimenterie
ເດືອນພະຈິກ 3, 2021 - 6:30 pm

Regards sur la transformation du Laos

ເດືອນຕຸລາ 6, 2021 - 6:00 pm

Migrations et vulnérabilités infectieuses

ເດືອນພະຈິກ 6, 2019 - 6:30 pm

CONFERENCE : le culte des esprits

ເດືອນທັນວາ 4, 2019 - 6:00 pm

CONFERENCE : Ecotourisme à Luang Namtha

ເດືອນພຶດສະພາ 5, 2021 - 12:00 am

CONFERENCE: La botanique indochinoise